UVOD U SVET ENERGIJE

Poboljšati svoje zdravlje, stvoriti idealnije uslove za stanovanje, rad, odmor, učenje… imperativ je koji se postavlja pred nas, posebno u vremenima kakvo je ovo, kada su sve vrednosti života ugrožene. Raznorazni su nivoi i načini kojima možemo poboljšati kvalitet svog života, podići ga na viši stupanj, učiniti ga lepšim i boljim. Jedan od mogućih puteva je i primena RADIESTEZIJE, odnosno BIORADIESTAZIJE u rešavanju različitih pitanja vezanih za zdravlje čoveka i prostora.

Kada kažemo BIORADISTEZIJA, vidimo da je to spoj dva pojma – sa jedne strane BIOENERGETIKE – discipline koja proučava energiju/e svega postojećeg, a sa druge RADIESTEZIJE – veštine koja se bavi ispitivanjima svih energetskih ispoljavanja, kako u prostoru, tako i kod samog čoveka. Kako bismo razumeli Radiesteziju, kao i njenu primenu u poboljšanju kvaliteta našeg života, moramo pojasniti njene karakteristike, kao i osnovne pojmove Bioenergetike.

Sve što postoji je energija. I ono što vidimo i ono štone vidimo, i ono što je živo i ono što je “neživo”, tvrdo i meko, kruto i savitljivo, toplo i hladno, čvrsto i tečno, i gasovito, i prošlo i buduće, ono što raste i ne raste, rađa se i nestaje. Dakle, i duh i materija, i Bog i čovek, ptica i stolica, kamen i drvo, ljubav i misao, sve je energija. Večna, neuništiva, uvek i samo energija.

Osnovni princip po kome funkcioniše postojeći svet energije jeste da je ona beskonačna i neuništiva, trajna, ali se sveukupna količina menja kvalitativno, a na nižim nivoima i kvantitativno, uvećava ili smanjuje, raste i opada, uz to se preobražava iz jednog oblika u drugi, ili u novi kvalitet, ali je uvek i samo ona tu u svoj svojoj sveobuhvatnosti i šarolikosti.

Sve postojeće, celokupnu stvarnost, sve nivoe, počevši od najviših, najsuptilnijih pa do najgrubljih – od duha do materije, treba posmatrati sa “energetskog” stanovišta. Sve je energija, ceo svet je jedan energetski sklop različitih vibracija – oblika ispoljavanja. Termin energija ovde treba shvatiti kao jedan širi, sveobuhvatan pogled na svet (ne u klasičnom smislu energije koja se meri Džulima – J). Tada vidimo jedno jedinstveno postojanje, sveprožimajući sistem u stalnom pokretu, previranju, nastajanju. Sve vibrira, sve se menja, samo promena ostaje stalna. Večito Postojanje i Postajanje!

Jedan od termina koji se koristi kada je reč o energiji, posebno o nivou energije koju zovemo ljudskom je reč Bioenergija. Sam pojam je izveden od dve reči: Bio (grč. bios – znači život; energetika (grč. energeia ) – ovde označava pogled koji ceo svet i sva događanja posmatra kao energiju i njeno ispoljavanje; odatle sledi da je Bioenergetika – energetika svega živog, svih životnih procesa i zbivanja, a Bioenergija – životna energija, odnosno, sama suština života. Taj termin, kao što vidimo, ima šire značenje i obuhvata veće polje postojanja, ne samo ljudski aspekt, već i sve druge nivoe i oblike ispoljavanja života.

Tako je Bioenergija osnova živog sveta koga mi poznajemo i osim energetskog ona podrazumeva i informacioni aspekt. Dakle, osim same “sirove” energije, energije koja daje i nosi život, i koja je sama život i sve u njemu, ona u sebi nosi i informacije, ideje, smisao i suštinu postojanja i sveg njegovog budućeg ispoljavanja, kao i iskustva i sve podatke proživljenog, a potom i kombinacije mogućeg. U kategorijama znanih nam termina možemo to predstaviti i kao Ljubav i Znanje, Ljubav kao samu najkreativniju stvaralačku energiju, a Znanje kao informaciju i svest o smislu i ispoljavanju, o suštini i formi.

I Energija i Informacija, i Ljubav i Znanje u svom suštinskom i u svom manifestovanom obliku imaju svoje ispoljavanje i u količini energije, kao i u njenoj vrednosti. Sve što postoji ima svoje i kvantitativno i kvalitativno određenje.

Radiestezija je veština koja je proizašla iz čovekove želje za poboljšanjem uslova života kroz posmatranje i moguću transformaciju različitih vibracija, odnosno “čitanje” informacija i praćenje energetske razmene na različitim nivoima. Ona proučava odnos čoveka i njegovog okruženja, a u širem smislu obuhvata sve oblasti i nivoe unutrašnjeg i spoljašnjeg života čoveka, kao i Postojanja u najširem smislu. Sa energetskog stanovišta to je mogućnost posmatranja, registrovanja energetskih tokova i njihove promene.

Čovekov osnovni zadatak je da prvo spozna sebe, svoju suštinu. Uz to treba da spozna i svoje okruženje i tek tada može da napreduje i da poboljšava, kreativno razvija, svoj život na svim nivoima, od duhovnog do materijalnog. Ovde nam radiestezija može biti od velike pomoći, kako u praktičnom radu i promenama, tako i u onom unutrašnjem, suptilnom preobražaju u Novu, kreativnu, svesnu i slobodnu individuu.

Rekli smo da je sve energija, da je sve u večitoj vibraciji, kretanju i međusobnom prožimanju. Informacije su u stalnom toku i sve je u međusobnoj komunikaciji. Čovek je složen biološki i energetski sistem koji je u stalnoj interakciji, komunikaciji, energetskoj i informacionoj razmeni i transformaciji sa svojim okruženjem, sobom, samom suštinom života. Ovaj energetski odnos se ne odvija samo na fizičkom nivou, samo čulima. On je mnogo složeniji i dublji.

Radiestezija egzistira, najverovatnije, na ovaj ili onaj način, kroz različite forme i metode rada, koliko i sam čovek. Kroz različita vremena su se razvijale i raznovrsne teorije o tome šta je i kako se odvija komunikacija viskom, rašljama ili nekim drugim radiestezijskim priborom. Bilo je reči o elektro polju, magnetnim talasima… Jedna od postavki čak tvrdi da je pribor onaj koji daje informacije (vrbove rašlje reaguju na vodu jer izrastaju iz nje, visak “kaže” da se radi o …). Na kraju se došlo do zaključka da je to visoka energetska komunikacija koja nije vezana ni za prostor ni za vreme. Savremena dostignuća teorijske i praktične nauke, posebno matematike i fizike, pa i biologije, sve više potvrđuju ovaj stav. Spomenimo neke. Teorija holograma: svaki, i najmanji deo jedne celine u sebi sadrži energetske informacije o svoj svojoj celokupnosti, podrazumevajući i interakcijske odnose sa okruženjem. Zatim, tu su i saznanja o prirodi materije i energije, prelasku jednog stanja u drugo i međustanju koje je čista informacija, potom otkrića o prirodi svetlosti, prenosu informacija i drugo. Ili kloniranje: iz jednog delića tela (a koji sadrži sve informacije) moguće je reprodukovati ceo “istovetan” organizam.

 Treba znati da čovek komunicira sa svetom – sa svojim okruženjem – svim svojim nivoima, celim biopoljem. To znači da MI komuniciramo, a radiestezijski pribor nam je u tom slučaju samo merni instrument. Mi smo radio aparat, a radiestezijski pribor je tada kazaljka, koja na skali pokazuje frekvenciju na kojoj se trenutno nalazimo. Mi imamo ulogu “antene” dok je visak pokazatelj. Zato je pravilno reći “komunikacija viskom” a ne, kao što je to uobičajeno, “komunikacija sa viskom”.

Dakle, primenjujući radiesteziju u našem svakodnevnom životu, u prilici smo da dođemo do potrebnih i bitnih informacija o energetskoj situaciji u nekom prostoru ili ljudskom energetskom sistemu, da uočimo sve one povoljne ili štetne vibracije, a onda i nađemo rešenja optimalna po nas. Ispitujući prostor radiestezijskom detekcijom dobijamo podatke o povoljnim tačkama u prostoru, pozitivnim mestima za odmor, san, rad…, kao i o svim onim štetnim uticajima geopatogenih zračenja, tehničkih, kosmičkih i drugih uticaja koji nas ugrožavaju, a onda u skladu sa dobijenim informacijama i konačnom analizom nađemo i najbolja rešenja. U mogućnosti smo da tada nađemo pozicije gde je povoljno duže boraviti, potom sve one tačke koje treba izbegavati, predmete koje treba odbaciti, šta koristiti u prostoru za energetsku zaštitu ili uvećanje pozitivnih vibracija i slično.

Sa druge strane zdravstvenom radiestezijskom detekcijom smo u mogućnosti da ispitamo ljudski energetski sistem, od najviših vibracija pa sve do fizičkog tela, uočimo poremećaje i na mnogo suptilnijim nivoima, a tada ih i otklonimo pre nego se manifestuju u našem materijalno-biološkom sistemu, odnosno, ako je već došlo do poremećaja, pronađemo adekvatnu terapiju za datu osobu, bez mnogo nepotrebnog lutanja, što je najčešće i najveći problem u lečenju.

Ovo bi bio samo uvodni osvrt na Radiesteziju, a detaljnije o samom načinu rada, oblastima, zračenjuma, rešenjima i svemu ostalom što vas interesuje biće više reči u sledećim nastavcima.

-Zlatko Kalajdžić